Våre politikere


Kandidater 2019

 • Eigersund kommune skal være et godt sted å leve gode liv. Menneskene må alltid stå i fokus. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Løsningen er fellesskapet, inkludering og velferd. Vi må skape før vi kan dele, og derfor er arbeid og verdiskaping viktig for meg.

 • Bente Gravdal

  Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Eigersund skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. En kommune hvor alle er like mye verd!

 • Jeg har engasjert meg for Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig med gode tjenestetilbud, og nærhet til disse. Eigersunds innbyggere må alltid være fokus, i alle livsfaser og situasjoner. Jeg har stor tro på løsninger basert på fellesskapets ressurser. For meg er det viktig med trygge og varige arbeidsplasser med et regulert arbeidsliv. Tilrettelegging og ambisjoner for et aktivt og godt næringsliv er derfor viktig.

 • Jeg står for en god start i livet for både barn og ungdom gjennom god oppvekst og utdanning. Alle skal ha like muligheter til å leve gode liv i Eigersund kommune. Dette er Arbeiderpartiets kjerneverdi.

 • Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

 • Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. En trygg og aktiv alderdom for alle, arbeidsliv, samfunn og frivillighet. Mulighet til å bo hjemme lengst mulig, med hjemmebaserte tjenester. Gi god og verdig omsorg i sykehjem og omsorgsboliger. Fokus på pårørende til demente som trenger støtte og avlastning.

 • Leif Espnes

 • Jane Havsø

  Eigersund kommune skal være en inkluderende kommune, en kommune som samarbeider på tvers av etatene og fagfelt for å finne de beste løsningene.

 • Gerd Holmen

 • Ida Hovland

  Jeg engasjerer meg for mennesker som ikke er like ressurssterke som andre. Mennesker med psykisk lidelser som av den grunn faller utenfor samfunnet. Disse menneskene har en verdi og enormt mange ressurser. De trenger bare litt ekstra hjelp til å finne dem frem igjen. Jeg vil være med å skape et friskt fellesskap for disse menneskene. Personer som har vært på institusjon (behandling) skal ha et trygt å stabilt rehabiliteringstilbud i prosessen med å bli frisk. Når man opplever å bli sett - hørt og møtt på sine behov er det lettere å få tilbake troen på seg selv. Når selvtilliten er til stede er det lettere å finne jobb. Alle skal ha like muligheter. Jeg snakker av erfaring

 • Påstanden om at det ikke er “arbeidere” lenger i Arbeiderpartiet var nok det som i størst grad trigget meg til å synliggjøre at det selvsagt ikke stemmer. Jeg opplever også at verdiene partiet er tuftet på, samsvarer med mine verdier.

 • Eigersund kommune skal være en trygg, trivelig og inkluderende kommune der folk blir sett og hørt. Jeg vil arbeide for å utjevne forskjeller, og jeg er spesielt opptatt av gode levekår for alle. Min viktigste sak er at alle skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår, at barn og unge har like muligheter, at forskjellene blir redusert og at Egersund er en trygg by for alle."

 • Innbyggerne i Eigersund kommune skal ha tilgang på gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Fellesskapsløsninger sikrer at alle inkluderes, og at fellesskapets beste sikrer riktige prioriteringer.

 • Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

 • Eigersund kommune og Egersund by skal være attraktive. Jeg ønsker å ta vare på trehusbyen, men samtidig utvide sentrum og bygge byen tettere slik at den får mer liv. Jeg vil vil arbeide for å løfte eksisterende byrom og skape nye byrom mot sjøkanten for å legge til rette for aktivitet, fellesskap og rekreasjon. Gode møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av generasjoner er viktige verdier for å skape trivsel og trygghet i hverdagen. De må vi skape i Egersund, Helleland og på Hellvik.

 • Svenn Manum

  Arbeiderpartiet gir meg mulighet til å ivareta eldres lovbestemte krav om medbestemmelse. Ønsker å bidra til at eldreomsorgen styrkes med flere heltidsstillinger. Kommunen skal være et trygt sted å bo for alle mennesker, og hvor alle er likeverdige. Ønsker et robust eldreråd. I dag er eldre underrepresentert i folkevalgte organer på tross av erfaringer, interesser, meninger og perspektiver.

 • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider. Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne. Selv er jeg spesielt opptatt av vi: * driver en offensiv næringspolitikk. * har kontroll på kommuneøkonomien. * prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse. * gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå. * skal bli bedre på integrering av flyktninger.

 • Jeg er opptatt av det store felleskapet hvor alle mennesker i kommunen inkluderes. At barn fra forskjellige samfunsklasser går i samme klasse på skolen. Vi bør motarbeide klasseskille, jeg mener at alle mennesker skal kunne gå sammen uten å stigmatiseres, da mener jeg alle.

 • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg er for et fellesskap der alle bidrar og de som behøver det får hjelp. Viktige saker for meg: - Integrering av flyktninger som kommer til Egersund. I denne sammenhengen er jobb viktig. - Barnehage og skole. Alle barn og unge skal ha en trygg hverdag med muligheter til utvikling og mestring.

 • Arbeiderpartiet har alltid vært et naturtlig valg for meg, siden jeg brenner for et samfunn der alle skal ha like muligheter til å skape et godt liv.

 • Jeg ønsker levende bygder med plass til lokale skoler, barnehager, helse og omsorgstilbud og butikker - fordi levende bygder har direkte sammenheng med levende småbyer.

 • Fellesskapsløsningene er viktige for meg, de jevner ut forskjeller og er sikkerhetsnettet i Norge. Ved å støtte lokalt næringsliv får vi både skatteinntekter og kulturtilbud for Eigersundere i alle aldre. Mennesket må alltid ha historien med seg, og jeg er interessert i kulturminner generelt og Klokkergården på Helleland spesielt.

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg tror på et sterkere fellesskap og rettferdig fordeling. Trygghet i hverdagen, fra fødsel til alderdom. Forutsigbar inntekt, faste hele stillinger, gode velferdsordninger hvis livet tar en uventet vending. Ja, trygghet og rettferdighet er det viktigste. At vi kan ha en kommune som alle føler seg inkludert i, at alle skal bli hørt, også vi som har havnet utenfor arbeidslivet.

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å bidra til et varmere og mer åpent samfunn.

 • Jeg brenner for at Norge skal føre en mer bærekraftig klimapolitikk! Sanna er leder i Rogaland Natur og Ungdom og hjertet hennes brenner for miljøet. Hun ble medlem av AUF som 13-åring og er også opptatt av utdanning. At alle skal ha like muligheter.

 • Jeg stiller til valg for å kunne bidra til vekst og utvikling av vår flotte kommune!

 • Etter to perioder for AP fra 1995-2003 har jeg hatt pause i fire perioder. Etter litt partivingling så er jeg tilbake i Arbeiderpartiet. Det er mange ting i dagens samfunn som går i feil retning mht. fordeling av godene. Lokalt brenner jeg spesielt for å sikre varige, trygge arbeidsplasser for alle typer mennesker. Også de som av ulike grunner faller utenfor systemet. Videre må vi få fortgang i tilrettelegging av næringstomter. Nye skoler må prioriteres. Kommunal forvaltning står også høyt på lista. Det må sikres nok ansatte der skoen trykker.

 • Arbeiderpartiet bygger på verdier som fellesskap og trygghet. Jeg er opptatt av at det skal være små forskjeller og like muligheter.

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg opplever det som et godt fellesskap. Jeg er er spesielt opptatt av: - At alle gis mulighet for arbeid og skole. - At alle barn og unge får en trygg oppvekst. - At vi skaper nye arbeidsplasser lokalt. - At vi skaper en attraktiv by for innbyggere og innflyttere.


Kommunestyret

 • Eigersund kommune skal være et godt sted å leve gode liv. Menneskene må alltid stå i fokus. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Løsningen er fellesskapet, inkludering og velferd. Vi må skape før vi kan dele, og derfor er arbeid og verdiskaping viktig for meg.

 • Unn Therese Omdal

  Arbeiderpartiet har alltid vært et naturtlig valg for meg, siden jeg brenner for et samfunn der alle skal ha like muligheter til å skape et godt liv.

 • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider. Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne. Selv er jeg spesielt opptatt av vi: * driver en offensiv næringspolitikk. * har kontroll på kommuneøkonomien. * prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse. * gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå. * skal bli bedre på integrering av flyktninger.

 • Bente Gravdal

  Arbeiderpartiet bygger på verdier jeg setter svært høyt, som likhet, frihet og solidaritet. Jeg vil jobbe for at Eigersund skal være et trygt og godt sted å bo for alle innbyggere. En kommune hvor alle er like mye verd!

 • Roger Sæstad

  Jeg stiller til valg igjen for Arbeiderpartiet, fordi jeg mener vi finner gode løsninger på utfordringer innad i kommunen, for innbyggerne og for næringslivet. Likevel, - vi kan bli enda bedre, og det vil jeg bidra til å få til. Jeg er særlig opptatt av: - Forvaltningen av de økonomiske midlene innad i kommunen. - Alt som angår barn og unges vilkår, på skole og i fritiden. - At de eldre får god omsorg og pleie. - Forutsigbarhet og dialog med næringslivet, og dets vilkår/ønsker.

 • Elin Adsen Kvåle

  Innbyggerne i Eigersund kommune skal ha tilgang på gode tjenester tilpasset den enkeltes behov. Fellesskapsløsninger sikrer at alle inkluderes, og at fellesskapets beste sikrer riktige prioriteringer.

 • Arbeiderpartiet bygger på verdier som fellesskap og trygghet. Jeg er opptatt av at det skal være små forskjeller og like muligheter.

 • Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

 • Eigersund kommune og Egersund by skal være attraktive. Jeg ønsker å ta vare på trehusbyen, men samtidig utvide sentrum og bygge byen tettere slik at den får mer liv. Jeg vil vil arbeide for å løfte eksisterende byrom og skape nye byrom mot sjøkanten for å legge til rette for aktivitet, fellesskap og rekreasjon. Gode møteplasser der mennesker kan møtes på tvers av generasjoner er viktige verdier for å skape trivsel og trygghet i hverdagen. De må vi skape i Egersund, Helleland og på Hellvik.

 • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg er for et fellesskap der alle bidrar og de som behøver det får hjelp. Viktige saker for meg: - Integrering av flyktninger som kommer til Egersund. I denne sammenhengen er jobb viktig. - Barnehage og skole. Alle barn og unge skal ha en trygg hverdag med muligheter til utvikling og mestring.


Styret

 • Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi alle bidrar med våre evner og mottar hjelp når vi trenger det. Jeg har tro på at vi løser de viktige oppgavene i samfunnet best i fellesskap fremfor hver for oss. For å kunne være med å gjøre kommunen vår enda bedre å bo i, stiller jeg til valg for Arbeiderpartiet i høstens kommunevalg. Likestilling har alltid vært min hjertesak, i tillegg til barn og unges oppvekstvilkår. Gjennom utdannelse og jobb i kommunen har jeg fått stor interesse for kommuneøkonomi og næringsutvikling, som er viktig for å skape arbeidsplasser. Arbeid til alle er den beste garantien for velferdsstaten.

 • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider. Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne. Selv er jeg spesielt opptatt av vi: * driver en offensiv næringspolitikk. * har kontroll på kommuneøkonomien. * prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse. * gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå. * skal bli bedre på integrering av flyktninger.

 • Gorm Kjernli

 • Fellesskapsløsningene er viktige for meg, de jevner ut forskjeller og er sikkerhetsnettet i Norge. Ved å støtte lokalt næringsliv får vi både skatteinntekter og kulturtilbud for Eigersundere i alle aldre. Mennesket må alltid ha historien med seg, og jeg er interessert i kulturminner generelt og Klokkergården på Helleland spesielt.

 • Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

 • Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. En trygg og aktiv alderdom for alle, arbeidsliv, samfunn og frivillighet. Mulighet til å bo hjemme lengst mulig, med hjemmebaserte tjenester. Gi god og verdig omsorg i sykehjem og omsorgsboliger. Fokus på pårørende til demente som trenger støtte og avlastning.

 • Beate Kydland

  Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

 • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg opplever det som et godt fellesskap. Jeg er er spesielt opptatt av: - At alle gis mulighet for arbeid og skole. - At alle barn og unge får en trygg oppvekst. - At vi skaper nye arbeidsplasser lokalt. - At vi skaper en attraktiv by for innbyggere og innflyttere.

 • Jan Waaler Modahl

  Jeg er opptatt av det store felleskapet hvor alle mennesker i kommunen inkluderes. At barn fra forskjellige samfunsklasser går i samme klasse på skolen. Vi bør motarbeide klasseskille, jeg mener at alle mennesker skal kunne gå sammen uten å stigmatiseres, da mener jeg alle.