Om Eigersund Arbeiderparti

Eigersund Arbeiderparti


Styret

  • Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi alle bidrar med våre evner og mottar hjelp når vi trenger det. Jeg har tro på at vi løser de viktige oppgavene i samfunnet best i fellesskap fremfor hver for oss. For å kunne være med å gjøre kommunen vår enda bedre å bo i, stiller jeg til valg for Arbeiderpartiet i høstens kommunevalg. Likestilling har alltid vært min hjertesak, i tillegg til barn og unges oppvekstvilkår. Gjennom utdannelse og jobb i kommunen har jeg fått stor interesse for kommuneøkonomi og næringsutvikling, som er viktig for å skape arbeidsplasser. Arbeid til alle er den beste garantien for velferdsstaten.

  • Jeg har engasjert meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener det er viktig at vi prioriterer gode fellesskapsløsninger framfor enkeltindivider. Vi bor i en flott kommune. Den fortjener lokalpolitikere som har en kunnskapsbasert tilnærming til lokalpolitikken, og som lytter til innbyggerne. Selv er jeg spesielt opptatt av vi: * driver en offensiv næringspolitikk. * har kontroll på kommuneøkonomien. * prioriterer gode barnehager, gode skoler og tilrettelegger for god folkehelse. * gjør klima- og miljøvennlige valg også på kommunalt nivå. * skal bli bedre på integrering av flyktninger.

  • Gorm Kjernli

  • Fellesskapsløsningene er viktige for meg, de jevner ut forskjeller og er sikkerhetsnettet i Norge. Ved å støtte lokalt næringsliv får vi både skatteinntekter og kulturtilbud for Eigersundere i alle aldre. Mennesket må alltid ha historien med seg, og jeg er interessert i kulturminner generelt og Klokkergården på Helleland spesielt.

  • Jeg er tilhenger av at vi løser de viktigste velferdsoppgavene i fellesskap. De beste løsningene finner vi i tett samarbeid mellom innbyggere, brukere, ansatte, politiske partier, frivillige lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Jeg er spesielt opptatt av at: * det tilrettelegges på best mulig vis for frivillige lag og foreninger. * vi har en kommune som behandler søknader fra næringsliv og private raskt, forutsigbart og i tråd med gjeldende reguleringer. * vi arbeider for å sikre en miljøvennlig, fremtidsrettet og næringsvennlig arealplanlegging og infrastruktur.

  • Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. En trygg og aktiv alderdom for alle, arbeidsliv, samfunn og frivillighet. Mulighet til å bo hjemme lengst mulig, med hjemmebaserte tjenester. Gi god og verdig omsorg i sykehjem og omsorgsboliger. Fokus på pårørende til demente som trenger støtte og avlastning.

  • Beate Kydland

    Jeg meldte meg inn i Ap, fordi dette partiet står for viktige verdier. Som mor til en gutt med alvorlig grad av psykisk utviklingshemming, så har jeg sett hvor viktig det er at denne gruppen har en stemme utad. Alle skal ha en plass å høre til, og en meningsfull hverdag. Jeg er også opptatt av å utjevne sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha like muligheter til å fremme god psykisk og somatisk helse, uavhengig av hvilke sosiale lag en kommer fra. Gode og trygge barnehager med god voksentetthet, er viktig for å fremme god psykisk helse i voksen alder. Alle skal med🌹

  • Jeg stiller til valg for Arbeiderpartiet fordi jeg opplever det som et godt fellesskap. Jeg er er spesielt opptatt av: - At alle gis mulighet for arbeid og skole. - At alle barn og unge får en trygg oppvekst. - At vi skaper nye arbeidsplasser lokalt. - At vi skaper en attraktiv by for innbyggere og innflyttere.