Politikken

Partiprogram Eigersund Arbeiderparti 2023-2027

Eigersund skal være et godt sted å bo, arbeide og leve

Alle skal ha like muligheter til å leve gode liv i Eigersund kommune. 

Arbeid gir frihet til å følge egne drømmer, etablere familie og bygge sitt eget liv. 

Sammen skaper vi fellesskap, læring og trygghet for alle. 

Velferden er vårt felles sikkerhetsnett, om vi skulle falle utenfor arbeidslivet, trenge helsehjelp eller en varm hånd, når livet tar en utfordrende retning. Sterke fellesskap og små forskjeller gir like muligheter. 

 

Dette er Arbeiderpartiets kjerneverdier:

 • Alle skal kunne leve sine liv uavhengig av hvem de er, hva de tror på, hvor de kommer fra og hvem de elsker.

 • Alle skal kunne etablere seg med bolig og familie i gode og trygge omgivelser.

 • Alle skal oppleve verdighet i alle livets livsfaser.

 • Alle skal kunne oppleve, bidra og være en del av et fellesskap.

 • Alle næringsdrivende skal kunne skape verdier, arbeidsplasser og kompetanse.

 • Alle skal ha like muligheter til å medvirke i lokaldemokratiet.

 • Sammen skal vi bevare natur, kutte klimagassutslipp og skape jobber.

 • Arbeiderpartiet skal sikre en rettferdig og sosialt omfordelende politikk.

Eigersund kommune er to driftige bygder og en attraktiv by. Sammen skapes den beste helheten for alle. Lag, foreninger og frivillighet binder lokalsamfunnet sammen. Næringslivet skaper verdier, arbeid og vekst. Julebyen, Fyrfestivalen og festivalene er noe av det som definerer hvem vi er. Trehusbyen, kulturlandskapet, landbruket, fiskeriet, industrien, teknologien, handelen og en lang og stolt historie har lært oss hva fremtiden må bygges på. Mulighetene er mange, og vi har mye å være stolte av.  

Eigersund Arbeiderparti ønsker å inngå en kontrakt med deg som velger basert på verdiene frihet, likhet og fellesskap. 

Vi får til mer sammen, enn hver for oss. Når alle inkluderes og forskjellene er små, får vi like muligheter til å bidra og oppfylle drømmer, - leve. 

Et trygt og åpent samfunn gir rom for at alle kan være den beste utgaven av seg selv. Vi skal alle leve gode og frie liv.  

Vår avtale med innbyggerne, bedrifter og besøkende:

 • Våre folkevalgte er inkluderende, rause og folkelige. 

 • Vi skal være tilgjengelige, handlekraftige, løsningsorienterte og vennlige. 

 • Vi representerer deg og dine. 

 • Vi ønsker å styre i dialog med alle innbyggerne og lokalt næringsliv. 

Kaffidrøsen er vårt varemerke!  

I Eigersund skal drømmer kunne bli virkelighet gjennom arbeid, egen bolig, fellesskap og bedrift. Alle skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter. Politikken vår skal alltid sette menneskene først.

Innbyggere, bedrifter og besøkende skal oppleve nærhet til offentlige tjenester. Vi skal være garantisten mot sentraliseringen, - fordi nærhet gir trygghet, tillit og vekst.  

 • Egersund skal forsterkes som en attraktiv by og et tyngdepunkt i Sør-Rogaland.  

 • Bygdene skal bygges rundt arbeidsplasser, barnehage, skole, lag og foreninger.

 • Trehusbyen vernes best med å fokusere på bruk og på “livet mellom husene.” 

 • Sysselsettingen må økes gjennom vekst i eksisterende næringer, nyetableringer og ved å gripe nye muligheter gjennom samarbeid, kompetanse og attraktivitet. 

 • Alle må sikres mobildekning og en hurtig internettforbindelse. Dette må være en rettighet på lik linje med strøm, vann og avløp. 

Eigersund Arbeiderparti vil sikre befolkningsvekst ved å bidra til økt antall arbeidsplasser og ved alltid å ha ledige tomter på Helleland, Hellvik, Eigerøy og i Egersund. Vi vil drive sosial boligbygging, være attraktive for barnefamilier ved å ha ledig kapasitet i barnehager og skoler, ha et rikt kulturliv og et godt og forutsigbart samarbeid med lag, foreninger og frivillighet.  

Vi vil bygge byen tettere, slik at den får mer liv. Sentrum bør utvides til Eie og Kontrari.For å redusere avstander og knytte byen sammen, vil vi bygge bro over Eieåne og vippebro ved Kontrari. Gjennomgangstrafikken må legges ut av sentrum, for å tilrettelegge for gode bo- og bymiljøer. Dalane Videregående skole og Dalane utdanningssenter må forsterkes gjennom gode bygninger, utdanningstilbud og enda tettere samhandling med lokalsamfunnet. 

Eigersund Arbeiderparti ønsker at barn og ungdom skal bygge sine liv gjennom en trygg oppvekst, utdanning, venner, kulturtilbud og mestring. Vi mener at fellesskapets midler skal brukes til velferd til det beste for alle, og at menneskene alltid settes først.

Vi skal ta vare på og forvalte samfunnet og felleskapets ressurser på en bærekraftig måte. Vii ønsker derfor å bygge vår politikk på en overordnet generasjonskontrakt. En felles forpliktelse om at hver generasjon må dele rikdommen solidarisk og rettferdig med framtidige generasjoner. Vi som lever i dag må dekke våre behov uten å ødelegge kommende generasjoners mulighet til å dekke sine. Ikke bare våre barn, men også deres barn og barnebarn. Det er dette vi kaller generasjonskontrakten. Eigersund kommune skal gis videre til neste generasjon i bedre stand enn den var da vi fikk den overlevert. Derfor må bærekraft gjennomsyre alle valg og prioriteringer. 

Eigersund kommune skal være et godt sted å drive næring, tjene penger og skape verdier. Kommunen skal være en næringsaktiv kommune med tilgjengelige næringsarealer. Bistå med forutsigbar og rask kommunal saksbehandling, prioritering av nødvendig infrastruktur, likeverdighet, god dialog og et felles ønske om å bygge kommunen. Attraktivitet og trygghet for ALLE skal stå i hovedfokus.  

Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte klimaendringer, og vår region påvirkes når været blir villere, våtere og varmere. Vi må tenke globalt og handle lokalt. En tredjedel av de nasjonale klimagassutslippene skal kuttes gjennom lokale virkemidler. Både klimaendringene, forurensing og fysiske inngrep påvirker livsmiljøet og naturmangfoldet. Ifølge WWF har antall dyr i verden blitt halvert siden 1970-tallet. Den viktigste årsaken til reduksjon i naturmangfoldet er klimaendringer, arealinngrep og forurensing. Eigersund Arbeiderparti mener at klimautfordringene, forurensing og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer, og at dette må vurderes og hensyntas i all arealutnyttelse og tjenesteutførelse i Eigersund kommune. 

Eigersund Arbeiderparti skal tenke både korte og lange tanker. Håndtere det som er uforutsett, og samtidig ha en helhetlig og langsiktig tilnærming. 

 • Vi tenker helhet og langsiktighet. 

 • Vi er et styringsparti. 

 • Vi er ikke et protestparti. 

 • Vi ser framover. 

Alt henger sammen med alt, og vi får til mye mer sammen enn hver for oss. Den røde tråden er at Eigersund kommune skal være et trygt og godt sted å både bo, arbeide og leve!

Det viktigste først

 • Alle i Eigersund kommune skal ha tilbud om fastlege.

 • Alle innbyggere i Eigersund kommune skal over fattigdomsgrensa. 

 • Alle barn i Eigersund kommune skal kunne gå på minst en fritidsaktivitet.

 • Alle skal føle seg sett, hørt og forstått.

 • Alle skal føle seg trygge hjemme, på jobb, skole, barnehage, i gata, i sentrum, overalt.

 • Alle i Eigersund kommune skal ha tilgang på bolig av tilfredsstillende kvalitet.

 • Alle skal føle seg velkommen, universell tilgjengelighet skal være i fokus, avklares og tas hensyn til der det lar seg gjøre.

Partiprogram Eigersund Arbeiderparti 2019-2023

Eigersund Arbeiderparti partiprogram 2023-2027.pdf 15,5 MB

Følg oss på Instagram