Politikken

Partiprogram Eigersund Arbeiderparti 2019-2023

Våre verdier:

Alle skal ha like muligheter til å leve gode liv i Eigersund kommune. Dette er Arbeiderpartiets kjerneverdi. Arbeid gir frihet til å følge egne drømmer, etablere familie og bygge sitt eget liv. Velferd skaper fellesskap, læring og trygghet. Velferd er også vårt felles sikkerhetsnett om vi skulle falle utenfor arbeidslivet, trenge helsehjelp eller en varm hånd når livet tar en utfordrende retning. Sterke fellesskap og små forskjeller gir like muligheter. 

Mulighetene er mange, og vi har mye å være stolte av. To driftige bygder og en attraktiv by som sammen skaper den beste helheten for alle. Kommunen der lag, foreninger og frivillighet binder lokalsamfunnet sammen. Kommunen med et næringsliv som skaper verdier, arbeid og vekst. Julebyen, Fyrfestivalen og Ånnfliik er noe av det som definerer hvem vi er. Trehusbyen, kulturlandskapet, landbruket, fiskeriet, industrien, teknologien, handelen og en lang og stolt historie har lært oss hva fremtiden må bygges på. 

Eigersund Arbeiderparti ønsker å inngå en kontrakt med deg som velger basert på verdiene; frihet, likhet og fellesskap. Vi får til mer sammen, enn hver for oss. Når alle inkluderes og forskjellene er små får vi like muligheter. Et trygt og åpent samfunn gir rom for at alle kan være den beste utgaven av seg selv, og vi kan alle leve gode og frie liv. 

Vår avtale med innbyggerne, bedrifter og besøkende:

Våre folkevalgte er inkluderende, rause og folkelige. Vi skal gjennom vårt arbeid være tilgjengelige, handlekraftige, løsningsorienterte og vennlige. Vi representerer deg og dine, og ønsker å styre i dialog med alle innbyggerne og lokalt næringsliv. 

Kaffedrøsen er vårt varemerke!

Vi vil sammen med dere bygge kommunen ved å bidra til:

- at drømmer blir virkelighet gjennom arbeid, egen bolig, fellesskap og bedrift.

- at alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion, livssyn, funksjonsevne og seksuell legning.

- å styrke innbyggerinvolveringen. Vi mener at innbyggerne skal involveres i de ulike kommunale tjenestene.

- at barn og ungdom kan bygge sine liv gjennom en trygg oppvekst, utdanning, venner, kulturtilbud og mestring.

- at fellesskapets midler brukes til velferd til det beste for alle, og at menneskene alltid settes først.

- at innbyggere, bedrifter og besøkende opplever nærhet til offentlige tjenester. Vi vil stoppe sentraliseringen - fordi nærhet gir tillit og vekst.

- at Egersund skal forsterkes som en attraktiv by og et tyngdepunkt i Sør-Rogaland.

- å verne om trehusbyen, og fokusere på “livet mellom husene”

- å øke sysselsettingen gjennom vekst i eksisterende næringer, nyetableringer og ved å gripe nye muligheter gjennom samarbeid, kompetanse og attraktivitet.

- at vi ikke gir oss før alle har en hurtig internettforbindelse. Rask kobling til internett bør være en rettighet på lik linje med strøm, vann og avløp.

Eigersund Arbeiderparti vil sikre befolkningsvekst ved å bidra til økt antall arbeidsplasser og ved alltid å ha ledige tomter på Helleland, Hellvik, Eigerøy og i Egersund. Vi vil  drive sosial boligbygging, være attraktiv for barnefamilier ved å ha ledig kapasitet i barnehager og skoler, ha et rikt kulturliv og godt og forutsigbart samarbeid med lag, foreninger og frivillighet. 

Vi vil bygge byen tettere slik at den får mer liv. Sentrum bør utvides til Eie. Gang og sykkelsti bør flyttes ned langs elva. Bro bygges over Eieåne. Og på et senere tidspunkt, vippebro ved Kontrari for å reduserer avstander og knytte byen sammen. Kravet til parkering og uteareal i sentrumsområdene bør reduseres for å legge til rette for fortetting.

Eigersund kommune skal være et godt sted å drive næring, tjene penger og skape verdier. Kommunen skal være en næringsaktiv kommune med tilgjengelige næringsarealer, forutsigbar og rask kommunal saksbehandling, prioritering av nødvendig infrastruktur, likeverdighet, god dialog og et felles ønske om å bygge kommunen. Attraktivitet skal stå i fokus, og arbeid til alle er jobb nummer 1. 

Vårt samfunn står overfor store menneskeskapte klimaendringer, og vår region påvirkes når været blir villere, våtere og varmere. Vi må tenke globalt og handle lokalt. En tredjedel av de nasjonale klimagassutslippene skal kuttes gjennom lokale virkemidler. Både klimaendringene, forurensing og fysiske inngrep påvirker livsmiljøet og naturmangfoldet. Ifølge WWF har antall dyr i verden blitt halvert siden 1970-tallet. Den viktigste årsaken til reduksjon i naturmangfoldet er klimaendringer, arealinngrep og forurensing. Eigersund Arbeiderparti mener at klimautfordringene, forurensing og tap av naturmangfold er vår tids største utfordringer, og at dette må vurderes og hensyntas i all arealutnyttelse og tjenesteutførelse i Eigersund kommune.

Eigersund Arbeiderparti skal tenke både korte og lange tanker. Håndtere det som er uforutsett og samtidig ha en helhetlig og langsiktig tilnærming. Dette er Arbeiderpartiets adelsmerke: Vi tenker helhet og langsiktighet. Vi er et styringsparti. Vi er ikke et protestparti. Vi ser framover. Alt henger sammen med alt!

Partiprogram Eigersund Arbeiderparti 2019-2023