Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

18.11.15 ble budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019 behandlet i formannskapet. Fellesforslaget ble vedtatt mot to stemmer (KrF).

original

Eigersund Arbeiderparti mener at forslaget fremlagt av rådmannen er i tråd med de prioriteringer vi tidligere har gjort.

Tidlig innsats i alle avdelinger videreføres: det innebærer at forebygging skal prioriteres framfor brannslukking!
Vi ser f.eks. at andelen spesialundervisning har gått ned, noe som i praksis fører til bedre grunnbemanning ved omdisponering av frigjorte midler.

Andre viktige prioriteringer som er videreført fra rådmannens forslag:

 • Økt kapasitet på avlastningstilbudet på Blåsenborg
 • Økt ramme til IKT i skolene
 • Bedre integrering/opplæring
 • Økt satsing på skolehelsetjenesten
 • Opptrapping innenfor rusfeltet
 • Vesentlig økning til renovering kommunale bygninger

Fellesforslaget øverste prioritet var å finne finansiering til å gjenåpne avdelingen på Lundeåne. Vi har lagt inn midler som sikrer 100% gjenåpning fra våren 2016.

Vi har også prioritert å få gjort mer planleggingsarbeidet i 2016 enn det rådmannen foreslo. Dette fordi konklusjonene i disse planene vil avklare hvilken retning vi skal i, og hvilke prioriteringer som er viktigst:

 • Planlegge/avklare ny ungdomsskole
 • Planlegge 6 avdelingsbarnehage på Rundevoll og sanering av Husabø
 • Planlegge helsehus på Lagård

Fellesforslaget har fremskyndet alle disse til 2016

Vi vil utvikle Eigersund kommune og legge tilrette for vekst og økt verdiskapning:

Et av de viktigste tiltakene i rådmannens forslag er å styrke plankontoret med en 100% stilling. Dette har næringslivet etterlyst, og vi deler rådmannens vurdering av at dette er en svært viktig prioritering.

Vi har i tillegg prioritert å fremskynde områderegulering på Eie slik at den kan ferdigstilles i 2017 fremfor 2018, og fremskynder oppstart av kommuneplan til 2016.

Andre viktige prioriteringer innenfor næring og verdiskapning er:

 • Tilskudd til IPark
 • Innmelding i Vinterlandbruksskolen
 • Fremskynding av 1.byggetrinn av boligfelt på Ramsland
 • Økt satsing på turisme
  • Økt tilskudd til Eigersund næring og havn KF øremerket turisme
  • Opprettholde noe tilskudd Magma geopark

Flertallsforslaget har også større forventning til salg av kommunale bygg i økonomiplanperioden. Vi mener at kommunen må selge bygg som ikke er i bruk for å kunne bruke vedlikeholdsmidler på de byggene der vi driver tjenesteproduksjon eller støttetjenester.

Eigersund Arbeiderparti ønsker å styrke folkehelsearbeidet, og er derfor godt fornøyd med at lys på turstien fra Hellvik til Maurholen er lagt inn i 2016 og 2017. I samme tidsperiode skal ny turvei langs Langevann realiseres.

(framskynding av bolig Hestnes)

Budsjettet balanseres i hovedsak ved at vi ikke bruke 4,5 millioner til ny taksering til eiendomsskatt, men heller velger teknisk beregningsgrunnlag. Fellesforslaget har også små justeringer i bruk og avsetting av fond i perioden. Nettoeffekt i perioden er i underkant av 1 mill. i merforbruk. Etter våre vurderinger er det er dog godt håp om at regnskapet for 2015 skal gi avsettinger til fond.

Dersom vedtatt Statsbudsjett gir økte rammer til EK vil vi prioritere vedlikehold og reduserte driftstilpasninger.

Fellesforslaget er vedlagt i sin helhet (tallbudsjett og verbalforslag).